Technisat digitradio 450. TechniSat: DIGITRADIO 450 [0000/4963]

Digitální domácnost

technisat digitradio 450

Užijete si tak i poslech internetových rádií, jako je Spotify, Tuneln a další. Na první pohled pùsobí radiopøijímaè pohodovì a elegantnì a urèitì ani jedno z barevných provedení ve va¹em obydlí neurazí. Auf dieser Webseite nutzen wir Technologien, mit denen wir Informationen über Ihr Nutzungsverhalten sammeln Tracking, Targeting sowie Ihr Kaufverhalten nachvollziehen können. Z displeje chytrého mobilu nebo tabletu toti¾ ovládnete celé rádio. You can, of course, also use the website without consent being required for tracking and targeting. Nähere Informationen hierzu und zu den verwendeten Technologien finden Sie in unserer. This is an auto-generated long summary of TechniSat DigitRadio 450 radio-aparat Lično Analogni i digitalni Sivo based on the first three specs of the first five spec groups.

Next

TechniSat DigitRadio 450 (Charcoal, DAB+, Bluetooth, Wi

technisat digitradio 450

Nebo se mi stávalo, ¾e anténa musela být umístìna pøesnì kolmo k podlaze povrchu zemskému. Poslouchejte stanice z celého světa Digitální rozhlas má neuvěřitelnou moc rozšiřovat hudební obzory. Mit der integrierten Internetradio-Funktion greifen Sie auf tausende Internetradio-Sender zu. Zvuk je plastický, s dostatkem basù, s citlivou dodávkou vý¹ek, prostì je to paráda. Tak¾e, tady ji máte na dosah ruky! Via Bluetooth audio streaming with App-operation, the DigitRadio 4´50 receives digital audio streams also wireless from mobile devices.

Next

Zavřít

technisat digitradio 450

TechniSat hat sich auf die Mission Digitalradio begeben. Bitte geben Sie an, ob Sie einverstanden sind. TechniSat - 8 minutes, 25 seconds - Go to channel - TechniSat - 1. A zaène se ptát po zdrojích signálu. Jednoduše se vám zobrazí seznam všech dostupných stanic a vy si vyberete tu vaši. We use the information collected to make your visit to the website more pleasurable and personalised. Zvuk, displej, mo¾nost ovládání pøes dálkové ovládání a pøes chytrý telefon.

Next

TechniSat: DIGITRADIO 306 IR [0010/4991]

technisat digitradio 450

Přes svůj chytrý telefon nebo tablet ovládejte nejen nastavení úrovně hlasitosti, ale vybírejte i rozhlasovou stanici, kterou chcete právě poslouchat. A pokud nìjakou stanici nemù¾ete naladit, najdete ji urèitì v balíku internetových rádií… Tak¾e, jak se øíká, houby zle. To jsem dost dobøe nepochopil, proto¾e v Nìmecku se pou¾ívá stejné èasové pásmo, jako u nás - a» jde o zimní èi letní èas. Gleichzeitig nutzen wir die Trackingdaten, um die Qualität unserer Werbemaßnahmen kontinuierlich zu verbessern. Stisknìme tedy levý knoflík, ozve se mírné lupnutí: lup, a rádio se zapne. Internet radio Using the integrated internet radio function, you can effortlessly access thousands of internet radio broadcasters - in addition to the stations you regularly receive.

Next

Technisat Digitradio 450 unboxing (kicsomagolás)

technisat digitradio 450

Die App lässt sich dabei mit verschiedenen Anwendungsmodulen individuell auf Ihre Erfordernisse anpassen. There are also numerous national and regional broadcasters extending their radio offerings with additional channels. You can create groups to play the same music from a single source at the same time. TechniSat - 4 minutes, 1 second - Go to channel - TechniSat - 9. Vybírat oblast, ze které budete hudbu pøijímat, nastavovat kde co. Pro ty, kteří se rádi nechají ráno budit poslechem oblíbené rozhlasové stanice, je jako stvořená funkce budíku.

Next

TechniSat: DIGITRADIO 450 [0000/4963]

technisat digitradio 450

Nic z toho není toti¾ potøeba. Jedna velká pohoda Styl tohoto radiopøijímaèe vidíte na pøilo¾ených fotografiích. Sie können die Webseite selbstverständlich auch ohne Einwilligung zum Tracking und Targeting nutzen. TechniSat - 3 minutes, 44 seconds - Go to channel - TechniSat - 3. The quality of the data-sheets can be on several levels: only logistic data imported: we have only basic data imported from a supplier, a data-sheet is not yet created by an editor. Dostane se vám reprodukce kvalitního zvuku, a to bez rušivých šumů. Individualisieren bedeutet, dass Sie passende Produktvorschläge auf dieser wie auch anderen Webseiten in Form von Werbung erhalten.

Next

TechniSat: DIGITRADIO 450, wood [0000/4963]

technisat digitradio 450

Technisat opìt jde svou vlastní cestou. Víte snad, co se hraje v Austrálii? A je krásné, ¾e na displeji ka¾dému kroku zesílení je pøiøazena jedna èárka na displeji, je jich celkem 32 a pøi zesilování se prou¾ky plasticky prodlu¾ují do délky a pøibývají, pøi zeslabování se zase zkracují a ubývají. Wir verwenden die gesammelten Informationen, um Ihren Besuch auf der Webseite angenehmer zu gestalten und zu individualisieren. Tak¾e si tøeba mù¾ete vybrat jen lokální, èeské stanice, nebo vybírat podle ¾ánru, tìch mo¾ností je spousta. Grenzenlose Radiovielfalt aus dem Internet. Za zmínku stojí i funkce automatického vypnutí po uplynutí určité doby provozu.

Next